Úloha ženy ve Vodnářském věku

13.01.2022

ÚLOHA ŽENY VE VODNÁŘSKÉM VĚKU

Vodnářský Věk je mezníkem ve vývoji lidstva.

Jedná se o speciální vývojovou kapitolu, kde se lidský druh navrací ke své prapodstatě, ke svým kořenům, k přírodě a svým přirozeným zvykům.

Z mnohých zvyků se v průběhu dějin staly spíše zlozvyky, velký podíl na tomto překroucení lidské přirozenosti má i silný vliv dogmatických církví. Vzhledem k započaté cestě duchovní - spirituální obrody lidské duše už v předchozích dvou Věcích, jsme pokračovatelé tohoto velkého změnového procesu i my v naší současné době.

Velmi mnoho na toto téma již bylo napsáno, podrobný popis těchto změn a doprovodných jevů je zaznamenán i v mých skriptech Hlubinné harmonizace. V tomto článku navazuji na pojednání o hudbě sfér, kde popisuji základní uspořádání
jednotlivých dimenzionálních (elementárních - duchovních) skupin a jejich
znění. Je zde napsáno, že z hlediska metafyziky jsou uváděna základní
pravidla pro komunikaci mezi jednotlivými dimenzemi - univerzy - galaxiemi.


S tímto souvisí samozřejmě i to,
že existují základní univerzální pravidla komunikace v rámci kontaktu různých životních forem (včetně lidského druhu), a to jak na úrovni vnějších komunikačních - mezidruhových vazeb (člověk ve vztahu k jiným životním formám), tak i na úrovni vnitřní komunikace - uvnitř jednotlivých druhů (člověk ve vztahu k člověku v rámci svého druhu).

Z hlediska stále všude fungujících
univerzálních zákonů jsou tato pravidla neměnná a každý je jejich součástí. Tedy, aby byl každý subjekt, ať už celá určitá forma života nebo její jednotlivci, v souladu s Univerzálním plánem, jeho dílčími úseky (viz níže), musí být tato pravidla přesně dané komunikace respektována. Pokud se tak neděje, je automaticky spouštěn proces DOROVNÁVÁNÍ KOMUNIKACE DO ROVNOVÁHY, který aktivuje univerzální všudypřítomná LÁSKA na základě programů harmonie - programů univerzální lásky. Tyto PROGRAMY LÁSKY jsou konkrétní a jsou vytvořeny na podporu rovnováhy a rovnosti v celém Stvoření.

JEDNÁ SE O TYTO PROGRAMY:

PROGRAM NENÁSILÍ

PROGRAM SEBEZACHOVÁNÍ

PROGRAM SEBELÁSKY

PROGRAM MÍRUMILOVNOSTI

PROGRAM LÁSKY DVOU BYTOSTÍ

PROGRAM UZNÁNÍ

PROGRAM VYTRVALOSTI

PROGRAM SOUSTŘEDĚNOSTI NA VLASTNÍ TVŮRČÍ ROZVOJ

PROGRAM UVNITŘNĚNÍ SE

PROGRAM HOJNOSTI

PROGRAM ZACHOVÁNÍ LÁSKY V RODINÁCH

PROGRAM NAPLNĚNOSTI

Těchto 12 programů nahradilo na Zemi staré programy, které byly zatíženy a vytvořeny uměle právě díky porušení PRAVIDEL MEZIDRUHOVÉ KOMUNIKACE.

Tato umělá komunikační destabilizace byla prohlubována na základě zátěžových programů uložených na úrovni kolektivního vědomí lidstva, a to díky postupnému přibývání nízkovibračních (zátěžových) energií do myšlenkového pole mužů a žen, projevenými ve hmotné komunikaci
silami OVLÁDÁNÍ V MOCENSKÉM PROJEVU.

Všechny další typy zátěžových
programů (viz Konstelační vzorce - zátěžové programy, metodické tabulky ke
školení Hlubinné harmonizace) byly už jejich následkem.

Všichni, kteří tyto destruktivní
změny kolektivního vědomí měli na svědomí,
sklízí momentálně to, co zaseli, a to na základě ZÁKONA KARMY A DALŠÍCH
ZÁKONŮ, které přímo souvisí s Paralelními světy ( viz kapitola Ostatní
univerzální zákony - Paralelní světy, skripta Hlubinné harmonizace).

Všichni lidé postupně dospějí
k připravenosti napojit se na všechny nové programy. Tyto programy navrací
svět do ROVNOSTI v jakémkoli významu. Programy, které navracejí svět do
ROVNOVÁHY začaly být na planetě obnovovány už v minulém Věku, definitivně
byly obnoveny v roce 2012 po proběhnutí rozdělení lidských duší podle
jejich svobodné volby, zda chtějí znovu dospět do své vlastní rovnováhy.

V SOUČASNÉ DOBĚ JSOU VŠECHNY PROGRAMY LÁSKY OPĚT NAKÓDOVÁNY DO KOLEKTIVNÍHO VĚDOMÍ PLANETY ZEMĚ.

Pravidla komunikace jsou tedy pevně dána a fungují v kontextu Univerzální
symetrie:

UNIVERZÁLNÍ PLÁN (PRAMATKY, TVOŘITELE, BOHA) -

PLÁN LIDSTVA - PLÁN KOLEKTIVŮ - INDIVIDUÁLNÍ PLÁN (PLÁN OSOBNÍ, PLÁN PARTNERSKÝ, PLÁN RODOVÝ).


Protože jednotlivé úrovně mají i své podúrovně,
vše je vytlačováno ven odstředivou silou - expandujícím ženským elementem. Jakékoli projevy života ve Stvoření v souvislosti s ženským elementem mají velmi důležitou úlohu, a to v zachování expanze v jakékoli formě života.

Tato expanze se nazývá PLOZENÍ.
Proces plození se v univerzálním měřítku neobejde bez mužského faktoru.
Role MATKY - PLODITELKY je v globálním univerzálním měřítku energeticky
spuštěna v momentě, kdy jakýkoli ženský element je připraven na propojení
s Prapodstatou všeho Stvoření, která poskytuje dostatek všech potřebných
energií, sounáležitostí a vazeb pro vznik nového expandujícího života. Tímto
způsobem funguje vše ve fauně i floře, neboť sama příroda je řízena automaticky
v souladu s Univerzální symetrií.

Univerzální symetrie jako souhrn všech Zákonů Stvoření a vyvažována
Pravou Láskou stanovuje sama potřebnost daného individua - elementu, aspektu,
či jiného rozlišení - pro jeho vznik v živé formě.

Tento Univerzální projev symetrie je vždy v souladu s vůlí Pramatky a neexistují výjimky.

Vůle Pramatky vytváří Univerzální plán, který je dále členěn do jednotlivých
individuálních plánů, které jsou však všechny jeho součástí.

Lidstvo je na zcela zásadním rozhraní svého vývoje a je mu všemožně z vůle Pramatky pomáháno spojit se opět se svou Prapodstatou - s Prapodstatou všeho Stvoření. S touto Prapodstatou je možno dojít je spojení pouze skrze ŽENU.
Ženy proto mají velmi zásadní úkol, který v této Vodnářské době už má
jasný rozměr.

Velký důraz je proto kladen
na ženy - na jejich práci samy na sobě. Otcovský aspekt Pramatky (Tvořitele) na tuto osobní práci dohlíží již od okamžiku, kdy se jakákoli žena rozhodne tuto práci na sobě započít.

Z velké Lásky Pramatky jí je pomáháno a je ochraňována při tomto velkém tvořivém procesu.

Díky přítomné Univerzální lásce na Zemi jí je v potřebných chvílích okamžitě poskytováno dostatek pozitivních emocí, které uzdravují její těla podle potřeby. Všechna její těla jsou tak uzdravována v souladu s jejím individuálním plánem
- jsou prosvěcována Univerzálním láskyplným světlem.


Ve Vodnářském věku proto
fyzický věk ženy není již skutečným věkem ženy, ale nám doposud známý "fyzický věk" je pouhým ukazatelem časového úseku, který uplynul v pozemském časovém měřítku od okamžiku příchodu lidské bytosti na Zem přes fyzické zrození.

Každá žena má velkou šanci pracovat na sobě a DOSPÍVAT TAK DO
PŘIPRAVENOSTI K PROPOJENÍ S PRAPODSTATOU VŠEHO STVOŘENÍ, ČÍMŽ JE VŽDYCKY SEKUNDÁRNĚ POMÁHÁNO I MUŽŮM, POKUD JE JEJICH VĚDOMÍ PŘIPRAVENO.

Úkoly pro ženy z toho plynoucí:

1) Rozhodnutí se tomuto úkolu otevřít.

2) Rozhodnutí přijmout své ženství.

3) Rozhodnutí chtít se propojit
s Prapodstatou všeho Stvoření.

PRAMATKA VŠEHO STVOŘENÍ SDĚLUJE TYTO INFORMACE:

PŘI JAKÉKOLI PRÁCI NA SOBĚ, KTERÁ VÁS POSOUVÁ BLÍŽE VLASTNÍMU NITRU A KE SVÉ PŘIROZENOSTI, BUDE URYCHLEN PROCES KARMICKÝCH NÁSLEDKŮ V HMOTNÉM PROJEVU. ZNAMENÁ TO, ŽE DŮSLEDKY DOPADAJÍCÍ VE HMOTĚ BUDOU ELIMINOVÁNY NA CO MOŽNO NEJMENŠÍ SKUTEČNÝ PROJEV.

BUDE VŽDY UMOŽNĚNO ŘEŠIT KARMICKOU PŘÍČINU V MOMENTĚ, KDY
S VAŠÍ POMOCÍ DOJDOU K POTŘEBNÉMU UVĚDOMĚNÍ I OSTATNÍ (STAČÍ JEDEN
ČLOVĚK, KTERÉMU POMŮŽETE SE STEJNOU VĚCÍ). V JEDNOM DUCHAPLNÉM SETKÁNÍ S PODOBNĚ ZATÍŽENÝM ČLOVĚKEM BUDETE MOCT VYŘEŠIT SVÉ POTÍŽE I S DANOU KARMICKOU PŘÍČINOU.

BUĎTE LIDEM OTEVŘENÍ, OTEVÍREJTE SE VŠEMU S POZITIVNÍ MYSLÍ, TAK SI ZACHOVÁTE EMOČNÍ ROVNOVÁHU. PŘESTAŇTE SE STYDĚT ZA SVÉ CITY,
EMOČNÍ PROJEVY - OBJETÍ, SLZY, RADOSTI. S KAŽDOU SLZOU ODTÉKÁ MNOHO ŽALU A S KAŽDÝM ÚSMĚVEM PŘITÉKÁ MNOHO RADOSTI, S KAŽDÝM OBJETÍM SE UTUŽUJÍ TOLIK POTŘEBNÉ POZITIVNÍ VAZBY NA RŮZNÝCH VZAHOVÝCH ÚROVNÍCH - KAŽDÝM OBJETÍM ODRÁŽÍTE ÚTOKY, KTERÉ SE VÁS SNAŽÍ ROZDĚLIT.

OBJÍMEJTE SE.
OBJÍMEJTE SE. OBJÍMEJTE SE. OBJÍMEJTE SE.

V KAŽDÉM
OBJETÍ JSEM PŘÍTOMNÁ V TAKOVÉ FORMĚ LÁSKY, KTEROU VŽDY UNESETE.


Článek sepsala Mgr. Hana Antonínová, autorka metody Hlubinné harmonizace.

© 2018 Institut aplikované Hlubinné harmonizace